The desk is _________. ( ) A. soft B. th

  • 时间:
  • 浏览:15
  • 来源:知识考点网

六年级英语下半年小升初考题参考


The desk is _________. ( )
A. soft B. thick C. hard

参考答案与解析

【答案】C
【解析】
句意:桌子是……的。根据常识桌子是硬的,故答案为C。